Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 
 Anniversary 13th

 

Anniversary 13th แจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงสถาบันฯ IFAST เป็น ISTYLE EDUCATION


       เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่ปีที่ 14 ของสถาบันฯ การที่จะให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาให้ได้ดังสมประสงค์นั้น ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆด้าน การได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด การที่สถาบันฯได้รับโอกาสจากท่าน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ให้กับท่านและบุคคลอันเป็นสุดที่รักยิ่ง สถาบันฯซาบซึ้งถึงมิตรไมตรีจิตร ที่ท่านมอบให้กับทีมงาน เรามีความปรารถนาดี ที่จะมอบความรู้ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ แม้บางครั้งอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงกัน จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
       ทั้งนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอแจ้งข่าวให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 สถาบันฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอน และ เปลี่ยนใช้ชื่อใหม่ว่า
สถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส อิงลิช IFAST ENGLISH ภายใต้การบริหารจัดการโดย ทีมงาน ไอสไตล์ เอ็ดดูเคชั่น เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ให้เป็นผู้มีความเพียบพร้อมแบบครบทุกด้าน ทั้งด้าน วิชาการ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ ทักษะภาษา ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ทางสถาบันฯได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้เรียน อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลทั้งความเข้มข้น ของเนื้อหา กิจกรรมที่มีความหลากหลาย การวัดผลความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่น ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทันยุคสมัย เข้ามาช่วยในการส่งถ่ายข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ให้ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน เป็นรูปธรรม ซึ่งทางสถาบันฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จ ให้กับทุกท่านและสิ่งที่ได้รับคือ ผลตอบรับจากความสำเร็จของผู้เรียนที่เป็นแรงผลักดันให้มีพลังในการพัฒนาให้ดี ยิ่งขึ้นต่อไปกับทีมงานด้วยดีเสมอมา
     
       เพื่อตอบแทนในความไว้วางใจ ทางสถาบันฯ จะมุ่งมั่นในการทำงานด้านการศึกษาต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และสถานที่เพื่อช่วยส่งเสริมให้้เกิดการเรียนรู้ ให้ได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืน สถาบันฯได้เพิ่มบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในทุกทักษะ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนสร้างสรรค์ส่งเสริมสังคม ให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และความดีงามโดยจัดสร้างสถานที่เรียนในรูปแบบ Living & Learning Village ขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อรองรับผู้เรียนทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป สถาบันฯ ได้จัดส่งรายละเอียด ตลอดจนประวัติผู้บริหาร และหลักสูตรที่เปิดใหม่ หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ โทร.02-884-8355 หรือ 083-610-0970 ทุกวันไม่มีวันหยุด
   
       สิทธิประโยชน์ ต่างๆที่สถาบันฯได้จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษให้สำหรับทุกท่าน เพื่อตอบแทนในทุกโอกาสทั้ง สถานที่เรียน บ้านพัก ห้องประชุม สัมมนา กิจกรรมเดินทาง ท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพ สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของท่านอีกครั้ง เนื่องในปีใหม่นี้ ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ พลานามัยแข็งแรง คิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนา เจริญด้วยสติและปัญญา เทอญ
                                            ขอแสดงความนับถือ
                                            ISTYLE EDUCATION
 
เรียนอย่างได้ผลเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการใหม่ และเทคโนโลยีชั้นสูง ช่วย ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ชัดเจน แม้ผู้เรียน จะมีพื้นฐาน ทักษะภาษาอยู่ในระดับอ่อน ปานกลาง หรือสูง ก็สามารถมาเรียนเพิ่มเติม
   
เราให้คุณกำหนดรูปแบบการชำระค่าเรียนได้ ด้วยตัวคุณเอง เพราะเราเข้าใจถึง Life Style ของ การดำเนินชีวิต ที่แตกต่าง ความสะดวกสบายที่คุณ สามารถเลือกวิธีการชำระค่าเรียนได้
   
ถ้าชีวิต คือการเรียนรู้ และชีวิตจักต้องเรียนรู้ ตลอดเวลา LifeLong Learning ความสะดวก รวดเร็ว ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยง ทั่วถึงกันทั่วโลก เราตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
 
 
   
 
   

 

 
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช
ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970
  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Facebook
l
Contact Us