หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    
Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 

First look: Adobe Photoshop Touch for iPad 2First look: Adobe Photoshop Touch for iPad 2
 
Interview with Paul Irish, HTML5 expert and community leader

"
หลักประกันคุณภาพการศึกษา ทุกวันนี้มีการเปิดกว้างด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ด้านภาษา ที่มีส่วนจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงยังแหล่งข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้อย่างไม่หยุดนิ่งในทศวรรษที่ 21 นี้ การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร จะเปิดเสรี ด้านการค้า การศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในทุกๆด้าน อย่างไร้ขีดจำกัด การที่จะทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะการสื่อสาร ทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียน ได้เป็นอย่างดี..."
Adobe
 
"เพราะในทศวรรษที่ 21 นี้สิ่งต่างที่อยู่รอบๆตัวเราล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งด้านการเรียน และ การทำงาน ความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ การได้รับโอกาสที่ดีในสังคม ทั้งด้านการติดต่อธุรกิจ การขอทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ การก้าวหน้าในอาชีพการงาน  เปรียบได้กับคนที่มีความพร้อมที่ก้าวออกไปสู่โลกกว้าง เปิดโอกาสให้กับชีวิตอย่างเป็นอิสระ ในทุกๆด้าน เหมือนการมีหนังสือเดินทาง พกติดตัว รอเวลาที่จะเดินทางตรงไปยังจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ"
Adobe
Projects that InspireFirst look: Adobe Photoshop Touch for iPad 2
 
Muse: Create an interactive slideshow using widgets

"ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ได้ ยอมทุ่มเททั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อ ต้องการโอกาส และความก้าวหน้าในชีวิต ลองผิด ลองถูก ครั้งแล้ว ครั้งเล่า จนบางครั้งอดที่จะท้อแท้ สิ้นหวังล้มเลิกที่จะเรียน ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคล การเรียนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่มิใช่ภาษาแม่ ของไทยเรา จึงเป็นเหมือนยาขมหม้อโต ที่รู้ว่าดีหากสามารถสื่อสารได้ อย่างรวดเร็ว มั่นใจ อย่างที่เขาว่ากัน ภาษา เปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสาร ที่จำเป็นของมนุษย์ ทั้งภาษาพูด และ ภาษาเขียน ซึ่งมีมาแต่ครั้งอดีตโบราณกาล แต่ด้วยสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในอดีต ส่งผลให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีขีดจำกัด ทั้งด้านการคมนาคม การขาดสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และ การขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษา โดยตรง มาคอยชี้แนะ ชี้นำแนวทาง การเรียนรู้อย่างถูกวิธี ถูกบริบทของสังคมนั้นๆ ส่งผลให้เกิดธุรกิจด้านการเรียน การสอนภาษาขึ้นอย่างแพร่ หลายในสังคมไทยปัจจุบัน..."

Adobe
 

"ถึงเวลาแล้วที่เราจักต้องเลือก ที่เรียนที่เหมาะสม ให้กับอนาคต ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถเลือกได้ เพราะ ทุกคน มีเวลา และ งบประมาณที่จำกัด ..." ด้วยงบประมาณ และ เวลา ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ต้องการเรียนที่มีคุณภาพ คุ้มค่า กับเงินที่ต้องจ่ายออกไป การประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญ และตรวจเช็คถึงแหล่งที่มา กระบวนการเรียนการสอน การดูแล และการติดตามผลที่สามารถชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา เรียนรู้ของคนไทย การเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อย่างครบถ้วน จะช่วยให้ทั้งสถาบันและผู้เรียน ร่วมมือกันพัฒนาสื่อการเรียน การสอน ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น การติดตามประเมินผลการเรียน การสอน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้เรียน ทราบถึงความก้าวหน้าของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งต่อตนเอง และสังคม สามารถช่วยประเทศชาติ ให้ มั่นคงเข้มแข็ง แข่งขันกับ นานาประเทศ ทั่วโลกได้อย่างทัดเทียมกันในทุกๆด้าน

Adobe


Adobe

มุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร นักเรียนและบริการดูแลอย่างดีเลิศ
 
ตั้งมั่นต่อการบริหารด้วยคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใส
 
ยึดมั่นต่อการพัฒนาคุณค่าของ “มนุษย์” อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดต่อประเทศ
  Tips for boosting your Photoshop potential
 
 
   
 
   

 

 
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Facebook
l
Contact Us