Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 
 English Program Individual Style

เรียนอย่างได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพ

      ด้วยวิธีการใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยให้การเรียนเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตรงตามศักยภาพเฉพาะบุคคล แม้ผู้เรียน จะมีพื้นฐาน ทักษะความรู้ที่แตกต่าง ก็สามารถเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ให้ได้เพิ่มมากขึ้น ภาษาเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาได้ดีกว่า ย่อมมีโอกาสมากกว่า ไม่จำกัดเฉพาะภาษาแม่ Mother Tongue เท่านั้น การเรียนภาษาที่สอง Second Language จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล ที่ทุกประเทศเร่งพัฒนาประชาชน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก หรือ ASEAN ให้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ความหลากหลายในเรื่องของสำเนียงแต่ละพื้นเมือง ประเทศ ที่มีความแตกต่าง ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของฟัง Listening แต่ก็มิใช่ปัญหาใหญ่ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจักต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการเรียน จำเป็นต้องเรียน เพื่อนำไปใช้งานในด้านใด เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเรียนภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีพื้นฐานความรู้ใน เรื่องของการฟัง Listening การอ่าน Reading การออกเสียง Pronunciation คำศัพท์ Vocabulary และ ไวยากรณ์ Grammar เป็นหัวใจหลัก ทักษะ Skills ที่ต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสาร Communication คือ การพูด Speaking และ การเขียน Writing จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน คือการเรียนในชั้นเรียนกับอาจารย์ เพื่อฝึกทักษะการใช้ให้เกิดความชำนาญ ทั้งในเรื่องของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล มิใช่การลอกเลียนแบบ อย่างกับนกแก้ว นกขุนทอง การเรียนภาษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้อย่างถ่องแท้ ยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจักต้อง ค้นหาหลักสูตร การเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ที่ตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ เพื่อการใช้งานของตนเองให้ได้ อย่างตรงวัตถุประสงค์ ชัดเจน ครอบคลุมแผนการเรียนรู้ทุกด้าน สามารถเติมเต็ม ต่อยอดความรู้ ของตนเองได้แบบไร้ขีดจำกัด ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ ค่าใช้จ่าย


 

     
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถาบันพัฒนาภาษา IFAST ENGLISH
เปิดสอนทั้งหมด เป็นหลักสูตรที่ทีมงานไอสไตล์ เอ็ดดูเคชั่น

      ได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ ที่มีโอกาสได้ทำงานด้านการศึกษามากว่า 14 ปี ทั้งในและต่างประเทศ การตกผลึกทางด้านความคิด ทางการศึกษาเรียนรู้ ของทีมงาน มิได้มีแค่ในเรื่องของการเรียน การสอนภาษาเท่านั้น เราทุกคนยังทำหน้าที่ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเฉพาะกลุ่มด้านวิชาชีพ เช่น พยาบาล หมอ วิศวกร ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ งานด้านการศึกษา เรามีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ทั้งในเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป หลากหลายสาขาอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้น พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่เป็นหัวใจสำคัญ ในการที่จะช่วยขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ ประเทศชาติของเรา ให้สามารถแข่งขัน ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลกได้ หลักสูตรที่สถาบันฯ เปิดสอน มุ่งเน้นที่การสร้างพื้นฐาน ความรู้ให้แน่น เพื่อรองรับการต่อยอดความรู้ ในระดับที่สูงขึ้นได้อย่าง มั่นคง ยั่งยืน แม้ผู้เรียน ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีโอกาสได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็สามารถเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที ไม่ลืม สมดังคำที่ว่า
                 
“ Success Begins With the Basics ”
                     ความสำเร็จ เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน
   

หลักสูตรที่สถาบันฯ เปิดสอน มุ่งเน้นที่ความยืดหยุ่น Flexibility ปรับประยุกต์ให้เข้ากับผู้เรียน


      ทั้งในเรื่องของการจัดบทเรียน ตารางเวลาเรียน ค่าเรียน และแบบประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนเฉพาะบุคคล Individual Style อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนดร่วมกันทั้งสองฝ่าย คือผู้เรียนและสถาบันฯ รูปแบบการเรียน การสอนดังกล่าว จะช่วยให้ผู้เรียน ทราบผลความก้าวหน้าด้านการเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม หากมีปัญหา คำถามหรือข้อสงสัย สามารถซักถามได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเพื่อนร่วมชั้นเรียน สถาบันฯยังได้จัดเตรียม ทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจำอยู่ที่สถาบันฯตลอดเวลา โดยผู้เรียนไม่ต้องนัดหมายเวลาล่วงหน้า สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เรียน การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน อย่างใกล้ชิด เป็นสิ่งที่สถาบันฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด ความสำเร็จของผู้เรียน การบริการข้อมูล ข่าวสารทางการศึกษา คือ ปรัชญาในการทำงานของทีมงาน ISTYLE EDUCATION

“เมล็ดพันธุ์ แห่งปัญญา บ่มเพาะความคิด
เพื่อชีวิต ที่ดี ที่สุด”
 
เราให้คุณกำหนดรูปแบบการชำระค่าเรียนได้ ด้วยตัวคุณเอง เพราะเราเข้าใจถึง Life Style ของ การดำเนินชีวิต ที่แตกต่าง ความสะดวกสบายที่คุณ สามารถเลือกวิธีการชำระค่าเรียนได้
   
ถ้าชีวิต คือการเรียนรู้ และชีวิตจักต้องเรียนรู้ ตลอดเวลา LifeLong Learning ความสะดวก รวดเร็ว ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยง ทั่วถึงกันทั่วโลก เราตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
   
Anniversary 14th แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนชื่อสถาบันฯ จากเดิมสถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส ( IFAST ) เป็น สถาบัน พัฒนาภาษา IFAST ENGLISH ภายใต้การบริหาร จัดการโดย ทีมงานไอสไตล์ เอ็ดดูเคชั่น
 
 
   
 
   

 

 
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษาไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION
ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970
  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us