หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    
Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 
 

         จากประสบการณ์มากกว่า 14 ปีทำให้มองเห็นข้อดีและข้อเสียของการเรียนการสอนในหลายๆรูปแบบ จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะพัฒนาระบบการเรียนการสอนของไทย ให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ซึ่งเราได้ เล็งเห็นว่า การศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ทั้งในส่วนของ
ครอบครัว ผู้เรียน และโรงเรียน เรามองเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในทุกระดับและการเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ล้วนต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ที่หลากหลาย ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต ได้อย่างมั่นใจ เรามั่นใจในประสบการณ์และมีโอกาสได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์และ
ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จึงอยากจะมอบโอกาสดีๆที่เคยได้รับให้กับทุกๆคน
ควบคู่กับการพัฒนาด้าน สังคม อารมณ์ จิตใจ ไปพร้อมๆกัน

 
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาสอิงลิช
“ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย”
ให้บริการ ด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และข้อมูล-ข่าวสาร-ความรู้ ที่ทันสมัย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างครบถ้วน
            เพื่อก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อันจะนำมาซึ่งศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน รวมถึง พัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ( Learning Center ) ขึ้นเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายแห่งภูมิปัญญา ( Knowledge / Wisdom ) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกรูปแบบ
แก่คนไทย ไม่ว่าเขาจะอยู่ ณ แห่งหนใดในทุกๆพื้นที่ทั่วโลก ทำหน้าที่กระตุ้น เร่งเร้า ให้บุคลากรในวงการทุกสายอาชีพ ตระหนักในการพัฒนา “ทุนมนุษย์ ( Human Capital)
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจนกลายเป็น “สินทรัพย์อัจฉริยภาพ (Intellectual Asset)” ที่มีคุณค่าอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เป็นกำลัง สำคัญ
ของประเทศตลอดไป
 
     
  วัตถุประสงค์หลักของสถาบันฯ  
     
 
   มุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร นักเรียนและบริการดูแลอย่างดีเลิศ
   ตั้งมั่นต่อการบริหารด้วยคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใส
   ยึดมั่นต่อการพัฒนาคุณค่าของ “มนุษย์” อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดต่อประเทศ
   ถือมั่น ส่งเสริมต่อการมีส่วนร่วมในสังคมและประเทศชาติ
 
            เพื่อก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อันจะนำมาซึ่งศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน รวมถึง พัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ( Learning Center ) ขึ้นเป็นศูนย์กลางและเครือข่ายแห่งภูมิปัญญา ( Knowledge / Wisdom ) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทุกรูปแบบ
แก่คนไทย ไม่ว่าเขาจะอยู่ ณ แห่งหนใดในทุกๆพื้นที่ทั่วโลก ทำหน้าที่กระตุ้น เร่งเร้า ให้บุคลากรในวงการทุกสายอาชีพ ตระหนักในการพัฒนา “ทุนมนุษย์ ( Human Capital)
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจนกลายเป็น “สินทรัพย์อัจฉริยภาพ (Intellectual Asset)” ที่มีคุณค่าอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เป็นกำลัง สำคัญ
ของประเทศตลอดไป
 
     
  Success Begins with the Basics. "ความสำเร็จเริ่มต้น ด้วย พื้นฐาน" เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ทั้งด้านการศึกษา  
     
 
http://images.benchmarkemail.com/client71367/image287816.jpg "หลักประกันคุณภาพการศึกษา ทุกวันนี้มีการเปิดกว้างด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ด้านภาษา ที่มีส่วนจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงยังแหล่งข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้อย่างไม่หยุดนิ่งในทศวรรษที่ 21 นี้ การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร จะเปิดเสรี ด้านการค้า การศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในทุกๆด้าน อย่างไร้ขีดจำกัด การที่จะทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะการสื่อสาร ทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียน ได้เป็นอย่างดี..."
 
 ภาษาอังกฤษ ปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน :
http://images.benchmarkemail.com/client71367/image287816.jpg
"เพราะในทศวรรษที่ 21 นี้สิ่งต่างที่อยู่รอบๆตัวเราล้วนแล้วแต่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งด้านการเรียน และ การทำงาน ความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ การได้รับโอกาสที่ดีในสังคม ทั้งด้านการติดต่อธุรกิจ การขอทุนเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ การก้าวหน้าในอาชีพการงาน  เปรียบได้กับคนที่มีความพร้อมที่ก้าวออกไปสู่โลกกว้าง เปิดโอกาสให้กับชีวิตอย่างเป็นอิสระ ในทุกๆด้าน เหมือนการมีหนังสือเดินทาง พกติดตัว รอเวลาที่จะเดินทางตรงไปยังจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ"
 
ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ :
http://images.benchmarkemail.com/client71367/image287816.jpg
"ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ได้ ยอมทุ่มเททั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อ ต้องการโอกาส และความก้าวหน้าในชีวิต ลองผิด ลองถูก ครั้งแล้ว ครั้งเล่า จนบางครั้งอดที่จะท้อแท้ สิ้นหวังล้มเลิกที่จะเรียน ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคล การเรียนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่มิใช่ภาษาแม่ ของไทยเรา จึงเป็นเหมือนยาขมหม้อโต ที่รู้ว่าดีหากสามารถสื่อสารได้ อย่างรวดเร็ว มั่นใจ อย่างที่เขาว่ากัน ภาษา เปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสาร ที่จำเป็นของมนุษย์ ทั้งภาษาพูด และ ภาษาเขียน ซึ่งมีมาแต่ครั้งอดีตโบราณกาล แต่ด้วยสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันในอดีต ส่งผลให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีขีดจำกัด ทั้งด้านการคมนาคม การขาดสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และ การขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษา โดยตรง มาคอยชี้แนะ ชี้นำแนวทาง การเรียนรู้อย่างถูกวิธี ถูกบริบทของสังคมนั้นๆ ส่งผลให้เกิดธุรกิจด้านการเรียน การสอนภาษาขึ้นอย่างแพร่ หลายในสังคมไทยปัจจุบัน..."
 
ทุกคน มีเวลา และ งบประมาณที่จำกัด:
http://images.benchmarkemail.com/client71367/image287816.jpg "ถึงเวลาแล้วที่เราจักต้องเลือก ที่เรียนที่เหมาะสม ให้กับอนาคต ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถเลือกได้ เพราะ
“ ทุกคน มีเวลา และ งบประมาณที่จำกัด ..."
ด้วยงบประมาณ และ เวลา ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ต้องการเรียนที่มีคุณภาพ คุ้มค่า กับเงินที่ต้องจ่ายออกไป การประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญ และตรวจเช็คถึงแหล่งที่มา กระบวนการเรียนการสอน การดูแล และการติดตามผล ที่สามารถชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา เรียนรู้ของคนไทย การเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อย่างครบถ้วน จะช่วยให้ทั้งสถาบันและผู้เรียน ร่วมมือกันพัฒนาสื่อการเรียน การสอน ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น การติดตามประเมินผลการเรียน การสอน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้เรียน ทราบถึงความก้าวหน้าของการเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งต่อตนเอง และสังคม สามารถช่วยประเทศชาติ ให้ มั่นคงเข้มแข็ง แข่งขันกับ นานาประเทศ ทั่วโลกได้อย่างทัดเทียมกันในทุกๆด้าน
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us