หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    
Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 
   

 
   
Intensive English Plus
 
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นปูพื้นฐานการใช้งานภาษาอังกฤษในทุกทักษะ เช่นการฟัง, การพูด ,การอ่าน, การเขียน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและพื้นฐานที่แน่น โดยมีเป้าหมายสำคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษ คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรู้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้การเรียนภาษา ให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โดยวิธีธรรมชาติ การวางรากฐานเรื่องการฟังและการพูด เหมือนกับการเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) เริ่มจากการฟังและการพูดให้ได้ก่อน ซึ่งจะนำไปสู่การอ่านและการเขียน
ควบคู่ไปกับการเน้นเรื่องของการใช้ไวยากรณ์ (Grammar) ที่ถูกต้อง คำศัพท์ (Vocabulary) ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทั้งในการสอบเข้าศึกษา ต่อหลักสูตรที่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษ ในทุกระดับ หรือการทำงานในองค์กรต่างชาติ ที่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจ หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้แบบควบคู่ คือการเรียนภาษาควบคู่ไปกับการเพิ่มพูน
ความรู้ใหม่ๆในเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ การสมัครหรือสัมภาษณ์งาน ด้านสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร นิติกร นักบิน แอร์โฮสเตส ฯลฯ ความรู้ในสาขาวิชา เช่น
ประวัติศาสตร์ (History) วิทยาศาสตร์ (Science) ภาษาศาสตร์ (Linguistics) การบริหารธุรกิจ (Business Management) ฯลฯ หลักสูตรพัฒนาจากประสบการณ์ความรู้ของ
ครูผู้สอน ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนอาจารย์ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ Top Ten., สหรัฐอเมริกา ทำให้มั่นใจในเรื่องคุณภาพของหลักสูตร ที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทันสมัยอยู่เสมอ

     หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทำงาน นักศึกษา นักเรียน ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเตรียมสอบ Standardized Test ต่างๆ
เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, etc. อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การเรียน มีการแบ่งระดับจากง่ายไปสู่ยากทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมั่นใจ
มีการประเมินความก้าวหน้า (progress) เป็นระยะ เพื่อคุณภาพในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สุดคุ้ม สำหรับ ท่านที่มีเวลาและค่าใช้จ่าย จำกัด!
หลักสูตรประกอบด้วย
>> English Oral Communication
     หลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม... ให้เกิดการเรียนรู้ในการฟังพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจให้ได้อย่างรวดเร็ว
     ● English Communication for Everyday Use
     จะเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
และสามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งในและต่างประเทศได้
     ●English Communication for Career Advancement
     จะเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
ที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
>> Exam Preparation
     จะเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEFL, TOEIC และ IELTS เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนน
และสามารถเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้
 
     นอกจากนี้แล้ว ผู้เรียนยังจะสามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ จากระบบการสอนด้วยมัลติมีเดีย ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติใน iFAST English Multimedia Lab
อีกทั้งยังมีระบบการประเมินศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะรับรู้ถึงความก้าวหน้าของตนเองได้
ระยะเวลาเรียน       5     เดือน
ราคาค่าเรียน     89,000   บาท
Intensive English Plus คือ อะไร?
 
 
“เน้นสอนสด เลือกวัน เลือกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง”


INTERACTIVE CLASSROOM 1 (placement level 7-12 only)
Weekdays Schedule
(Highly resourced classroom)

Time
weekdays
(except Weds)
Monday Tuesday Thursday Friday
16.30-18.00
(1h30 mins.)
Advanced Skills
for
International English
(thematic instruction)
Advanced English
as
Foreign Language
(thematic instruction)
Advanced Skills
for
Career Writing
(thematic instruction)
Advanced English
for
International Career
(thematic instruction)
18.30-20.00
(1h30 mins.)
Oral Communication
for
Career Advancement
(GPS)
Oral Communication
for
Everyday Use
(GPS)
Oral Communication
for
Career Advancement
(GPS)
Oral Communication
for
Everyday Use
(GPS)
 
 

INTERACTIVE CLASSROOM 2 (placement level 4-6 only)
Weekdays Schedule
(Well-resourced classroom)

Time
weekdays
(except Weds)
Monday Tuesday Thursday Friday
17.00 – 18.30
(1h30 mins.)
Oral Communication
for
Essential Uses
(EPS)
Oral Communication
for
Career Essentials
(EPS)
Oral Communication
for
Essential Uses
(EPS)
Oral Communication
for
Career Essentials
(EPS)
19.00- 20.30
(1h30 mins.)
Oral Communication
for
Career Essentials
(EPS)
Oral Communication
for
Essential Uses
(EPS)
Oral Communication
for
Career Essentials
(EPS)
Oral Communication
for
Essential Uses
(EPS)

 

 

INTERACTIVE CLASSES
Weekends Schedule


ROOM 1 (placement level 7-12 only)
Highly-resourced classroom


ROOM 2 (placement level 4-6 only)
Well-resourced classroom

SATURDAY SUNDAY SATURDAY SUNDAY
09.00 – 12.00 (3hours)

English for Career
Advancement
(private class)
09.00 – 12.00 (3hours)

English for Career
Advancement
(private class)
10.30 -12.00 (1h30mins.)

TOEFL
Exam Preparation
(personal couching)
10.30 -12.00 (1h30mins.)

TOEFL
Exam Preparation
(personal couching)
13.00 – 14.30 (1h30mins.)

Advanced Communication
For
Business Career
(themed instruction)
13.00 – 14.30 (1h30mins.)

Advanced Communication
For
Business Career
(themed instruction)
13.00 – 14.30 (1h30mins.)

Basic Communication
for
Essential Uses
(themed instruction)
13.00 – 14.30 (1h30mins.)

Basic Communication
for
Essential Uses
(themed instruction)
15.00 – 16.30 (1h30mins.)

Oral Communication
for
Career Advancement
(GPS)
15.00 – 16.30 (1h30mins.)

Oral Communication
for
Everyday Use
(GPS)
15.00 – 16.30 (1h30mins.)

Oral Communication
for
Career Essentials
(GPS)
15.00 – 16.30 (1h30mins.)

Oral Communication
for
Career Essentials
(GPS)
 
 

INTERACTIVE CLASSROOM 3


Kids: 4 students only


Private: 1 student only


Corporate: 6 trainees only


(Well-resourced classroom)


Time
weekdays

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

17.00 – 19.00
(2hours.)

Essential English
for kids
advancement
Essential English
for kids
advancement
Essential English
for kids
advancement
Essential English
for kids
advancement
Essential English
for kids
advancement
Saturday For skills enhancement
iFAST English Lab
are open on
Weekdays: 10.00-20.00
Weekends: 09.00-19.00

Master Pronunciation, conversation,
vocabulary, basic and advanced
grammar, and exam building skills
Sunday
09.00 -12.00
(3hours)
Corporate English
For advancement
09.00 -12.00
(3hours)
Corporate English For advancement
13.00-16.00
(3hours)
English for Career Advancement
(private class)
13.00-16.00
(3hours)
English for Career Advancement
(private class)
16.30-18.00
(1h30mins.)
SAT English
Exam preparation
(personal couching)
16.30-18.00
(1h30mins.)
SAT English
Exam preparation
(personal couching)
 
ปรับพื้นฐาน !!FREE!!
 
English Oral Communication for Career Advancement
หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 
     จะเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านภาษา เพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในองค์กร และเตรียมสอบสัมภาษณ์ ต่างๆ
เช่น TOEFL, IELTS เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
 
  คุณสมบัติผู้เรียน

O : เหมาะสำหรับ คนทำงาน และนักศึกษา
O : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบการเรียน ที่ยืดหยุ่น ลงตัว สามารถเลือกวัน เวลา เรียนได้ตามที่ตนเองสะดวก ผู้เรียนสามารถ
บริหารเวลาเองได้ ภายในระยะเวลาที่ สถาบันฯกำหนด
 

ลักษณะการเรียน

O : เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาไม่เกิน 10 คน
O : เข้าใช้ ห้อง iFAST English Labโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับ
การยอมรับจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
O : ระบบประเมินผล เดือนละ 1 ครั้ง จากระบบและอาจารย์ เจ้าของภาษา
O : กิจกรรมการฝึกนำเสนอผลงานที่ตัวเองสนใจ
O : ใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรจากสถาบัน

 
หลักสูตรประกอบด้วย: ทักษะต่างๆ ที่ต้องใช้ในการต่อยอดเพื่อการทำงานที่ก้าวหน้า เช่น
     การฝึกการนำเสนอ (Presentation) ซึ่งจะเป็นการเสริมทักษะทั้งในการพูดและการแสดงออกเพราะในการทำงานสิ่งที่สำคัญมากคือการสื่อสารกับกลุ่มคนต่าง ๆ
ซึ่งการนำเสนอที่ดีนั้นจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้แล้วยังจะได้ฝึกทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น การสัมภาษณ์งาน (Interviewing)
การคุยโทรศัพท์ (Telephoning) การติดต่อทางอีเมล์ (Emails) การเข้าสังคม (Socializing) การเข้าประชุม (Meetings) และ การเลือกอาชีพ (Career Choices) เป็นต้น
 
ระยะเวลาเรียน 5 เดือน ค่าเรียน 39,500 บาท
 
 
English Communication for Everyday Use
หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
     จะเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งในและต่างประเทศ
ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวดเร็วและมั่นใจ ทั้งแบบสำเนียงอังกฤษและอเมริกัน
 
หลักสูตรประกอบด้วย
 
 

     การมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยบทเรียนจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เช่น การพบปะสังสรรค์ การเดินทาง การพบแพทย์ เป็นต้น จะเน้นที่การกล้าแสดงออก การสร้างประโยค การใช้คำเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความมั่นใจแบบธรรมชาติไม่เครียด สามารถต่อยอดด้วย การสื่อสารขั้นสูงต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะเวลาเรียน 5 เดือน ค่าเรียน 39,500 บาท

 

   
   
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us