Home Course About Us   Strengths Testimonials Webboard Contact Us
 
   

 
   
Exam Preparation Courses
   หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานต่างๆ(Standardized Test) เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC และหลักสูตรภาษาอังกฤษษสำหรับสอบเข้าเรยีนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย CU-TEP, TU-GET มหิดลและนิด้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนให้ได้อย่างรวดเร็วในทุกทักษะที่ต้องใช้สอบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเดิมที่มี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบระบบใหม่ ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ และฝึกทำแบบทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือการฟััง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) สำหรับผู้เรียนที่ต้องการทดสอบเพื่อวิเคราะห์คะแนนสอบล่วงหน้าในสถานการณ์ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง ผู้เรียนจะทราบผลคะแนนก่อนสอบจริง การทดสอบดังกล่าว ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้นำความรู้ในทุกทักษะที่ได้เรียนออกมาใช้ด้วยความมั่นใจ รวดเร็ว เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนไปสอบจริง

    ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สถาบันฯ ได้จัดเตรียมชุดสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar) ที่มุ่งปูพื้นฐานไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Basic) จนถึงระดับสูง (Advanced) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยที่ยังคงสับสนในการใช้งานให้ได้ บวกกับเทคนิคการจำ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

    หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เสริมคำศัพท์กับหลักสูตร Vocab Power Builder ที่มุ่งปูืพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนตั้งแต่การใช้คำศัพท์พื้นฐานความรู้มากกว่า 3000 คำจนถึงการใช้คำศัพท์ในสถานการณ์ (Situation) ต่าง ๆ ตลอดจนรากศัพท์ (Etymology) และที่มา (Word Origin) ของคำศัพท์ ช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานมีเทคนิคการช่วยจำ (Mnemonic) เพื่อให้ไม่ลืม สามารถที่จะใช้ได้เมื่อจำเป็นในการสอบข้อเขียนและใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของการเรีัยนการสอนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

Skill Building: เสริมสร้างทักษะแต่ละด้านให้สูงยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะความรู้ที่จำเป็นในการทำข้อสอบที่ตรงกับลักษณะข้อสอบมาตรฐานแบบต่าง ๆ

Test Practice: เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทุกทักษะอย่างดีแล้ว การฝึกซ้อมทักษะในการทำข้อสอบจริงรวมถึงเทคนิคการทำช้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกทักษะ เช่น Listening, Speaking, Reading, และ Writing เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจ ทำคะแนนสอบได้ดีเพิ่มขึ้น ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ระยะเวลาเรียน       5     เดือน
ราคาค่าเรียน     49,500   บาท

 

   
   
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us