Home Course About Us   Strengths Testimonials Webboard Contact Us
 
   

 
   
English Oral Communication
 

หลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนี้ จะเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมสื่อผสมที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสมจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดการเรียนรู้ในการฟังพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจให้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด ซึ่งผู้เรียนจะต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนจบหลักสูตรเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนออกไปใช้งานได้อย่างตรงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ผู้เรียนสามรถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ระดับต้น Elementary จนถึงระดับสูง Advanced โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หลักสูตรประกอบด้วย

ป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการฟัง การพูด การอ่านออกเสียง และสำเนียงที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการ Present ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างมืออาชีพ (Professional) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงสีหน้าท่าทางและความเข้าใจในวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง

จะเน้นการสอน สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยบทเรียนจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เช่น การพบปะสังสรรค์ การเดินทาง การพบแพทย์ เป็นต้น จะเน้นที่การกล้าแสดงออก การสร้างประโยค การใช้คำเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความมั่นใจแบบธรรมชาติไม่เครียด สามารถต่อยอดด้วย การสื่อสารขั้นสูงต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ

เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้วยการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเดิมของตนเอง เรียนรู้เทคนิคการออกเสียงแบบใหม่ ต้นฉบับเข้าใจง่าย เป็นระบบที่ผ่านการใช้ฝึกผู้เรียนที่ต้องการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ( English as a Second Language) มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานต่าง ๆ นี้แล้ว จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษทั้งแบบสำเนียงอังกฤษและอเมริกันได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งในระบบเสียง สระ พยัญชนะ รวมถึงการลงเสียงหนัก-เบา และทำนองเสียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อย่างยั่งยืน

English Oral Communication จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจ โดยไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศ และผู้เรียนที่ต้องการหลักสูตรการเรียนที่ยืดหยุ่นลงตัว สามารถเลือกวัน เลือกเวลา เรียนได้ตามที่ตนเองสะดวก จำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 10 คน เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง (Native Speaker ) มีการประเมินผลทุกเดือนจากระบบและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ฝึกทักษะการออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่จำกัดชั่วโมง ส่งผลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ


ระยะเวลาเรียน 5 เดือน
ราคาค่าเรียน 45,900 บาท

 

   
   
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *:  
เบอร์โทรศัพท์ *:  
e-mail *:  
ทราบข้อมูลจาก *:  
เพื่อน ป้าย ใบปลิว Internet
บู๊ทการศึกษา อื่นๆ
ข้อความ *:  
   
 
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us