Home Course About Us Instructors Strengths Testimonials Webboard Contact Us
 
   

 
   
หลักสูตรฟิสิกส์
 
     สถาบันพัฒนาภาษาและวิทยาศาสตร์ไอฟาส ได้คิดค้นและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาระวิชาฟิสิกส์ เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ให้เกิดความเข้าใจในหลักการณ์
อย่างแท้จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ระบบ CMTT เป็นระบบการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียอันทันสมัย ให้เข้ากับเทคนิคการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการสอนจะมีการสอดแทรก
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้การเรียนมีสีสันมากขึ้น ไม่น่าเบื่อ

     สถาบันฯจึงนำระบบการสอนแบบ CMTT มาใช้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มีทั้งสาระและความบันเทิงอยู่ในตัว หรือ Edutainment นอกจากนี้แล้วยังมี
การนำเสนอเกร็ดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน บทเรียนประกอบด้วย
 
      PREVIEW : เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและการประยุกต์ใช้ของหลักการที่สำคัญต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงศักยภาพของการนำไปใช้และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา
มาจากหลักการที่กำลังจะได้เรียน
 
     HISTORY : เป็นการแนะนำประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง วิวัฒนาการทางความคิด ( Thought Evolution) ของนักคิดชั้นนำในสมัยต่างๆ
อันจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงที่มาของหลักการณ์ต่างๆ
 
     LEAD QUESTIONS : เป็นการตั้งคำถามนำที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักการที่กำลังจะได้เรียน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากติดตาม เนื้อหาของการเรียน
โดยคำถามนำจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ เช่น กีฬา หรือภาพยนต์ เป็นต้น
 
     ENTITY RELATIONSHIPS DIAGRAM : เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อและบทเรียนต่างๆ ที่กำลังจะเรียน โดยการใช้แผนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์
และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของหลักการณ์ที่เรียนและเห็นภาพโดยรวมได้ดีขึ้น
 
     KEY CONCEPTS & CONTEXT-RICH PROBLEMS : เป็นการนำเสนอหลักการต่างๆ โดยผ่านภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้
อย่างถ่องแท้และถาวร อีกทั้งยังง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยจะมีการแทรกปัญหาที่มีบริบทเพื่อทบทวนความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 
     SOLVING LEAD QUESTIONS : เป็นการตอบคำถามนำโดยอาศัยความรู้ จากหลักการที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์โจทย์คำถามเมื่อพบเห็น
ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องเป็นระบบ
 
     TAKEAWAYS : เป็นการสรุปเนื้อหา หรือสิ่งที่ควรจำโดยการสร้างภาพให้ผู้เรียนจำได้อย่างแม่นยำ 
 
 
ลักษณะการเรียนการสอน
 
     CONCEPTUAL THINKING : เน้นความเข้าใจในหลักการอย่างแท้จริง 
 
     STRATEGIC PROBLEM SOLVING : การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
     ACTIVE LEARNING : การเรียนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
 
     Live Class, Limited Seats : สอนสด จำกัดจำนวนผู้เรียน 30 คน / ห้อง
 
     Highly Qualified & Experienced Instructors : อาจารย์ผู้สอน ที่มีประสบการณ์ และคุณภาพ 
 
 
ประวัติอาจารย์ผู้สอน : ดร.นภดนัย อาชวาคม
 
     ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     May 2005 : Ph.D. University of California, Berkeley, USA, Mechanical Engineering
     May 2001 : M.S. University of California, Berkeley, USA, Mechanical Engineering
     March 1997: B.Eng. Chulalongkorn University, Thailand, Mechanical Engineering
 
Note: University of California, Berkeley is currently ranked 3rd overall in US News’s Best Engineering School Ranking
 
หลักสูตรการเรียนการสอน : หลักสูตรมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
     คุณสมบัติผู้เรียน : กำลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4, 5 และ 6
     ระยะเวลาเรียน : แบ่งออกเป็น 2 เทอม / ละ 4.5 เดือน ( จบก่อนสอบปิดภาคเรียน )
     วันและเวลาเรียน : ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. /13.30 – 15.30 น./ 16.30 – 19.30 น.
     ราคาค่าเรียน : บทละ 2,200 บาท
 
หมายเหตุ * ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนตามหมวดเนื้อหาบทเรียนที่ทางสถาบันฯจัดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน เนื่องจากบทเรียนที่จัดไว้ มีความสัมพันธ์กัน จะทำให้การเรียน
ฟิสิกส์เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบัน โรงเรียนจะสอนเนื้อหาแบบกระโดดไปมา ขึ้นอยู่กับความรู้ของครูผู้สอน ว่ามีความรู้บทเรียนใดบ้าง ทำให้การเรียนที่โรงเรียน สับสน น่าเบื่อ

หากผู้เรียนประสงค์ที่จะเรียนบทเรียนที่ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียนสอน สามารถสลับเนื้อหาโดยให้เช็ค วันและเวลาที่เรียนได้ ตามตารางที่สถาบันฯจัดไว้ หากผู้เรียนขาดเรียน
สามารถขอดู DVD ย้อนหลังได้ ทุกวัน โดยไม่ต้องรอชั้นเรียน

 

   
       
สถาบันพัฒนาภาษาและวิทยาศาสตร์ไอฟาส
ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355
  Home
l
Course l About Us
l
Instructors
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us