หลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันฯ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ    
Home Course About Us   Strengths Testimonials Facebook Contact Us
 
   

 
   
     เป็นที่ทราบกันโดยแพร่หลายว่า ระบบการเรียนการสอนที่เปิดอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่การฝึกให้ผู้เรียนทำข้อสอบแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และ วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจึงไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้นอกเหนือจากกรอบหรือกฎเกณฑ์ ที่ถูกกำหนดขึ้นจากหลากหลายแนวคิด จึงเกิดความสับสน ท้อแท้ แก้ปัญหาไม่เป็น
และเลิกเรียนไปในที่สุด  ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหากยังไม่รีบช่วยกันแก้ไข อนาคตการศึกษาของไทยยังคงล้าหลังนานาประเทศทั่วโลกเป็นแน่แท้
 
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาสอิงลิช
 
    สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาสอิงลิช เป็นสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ ที่มีเป้าหมายในการนำเสนอ
นวัตกรรมทางการศึกษา โดย สถาบันฯ จะใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ “ I-Learning ” หรือ “ InterACTIVE™ Learning ” กล่าวคือเป็นระบบที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนและการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเป็นหลัก กล่าวคือ
 
1. Interactive Learning
     สถาบัน IFAST ENGLISH จะใช้ระบบการสอนสดทั้งหมด เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนการสอนนั้นมีความสำคัญมาก การอธิบายให้
ผู้เรียนที่มาจากพื้นฐานที่ต่างกันเข้าใจได้นั้น ต้องอาศัยผู้ถ่ายทอดที่มีประสบการณ์จริง จึงจะสามารถทำได้ดี การสอนด้วยวิดีโอเทปนั้น เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพด้อย
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถที่จะถามเมื่อมีข้อสงสัยได้ในทันที ทำให้ความเข้าใจไม่ต่อเนื่อง
 
2. Active Learning
     สถาบัน IFAST ENGLISH จะใช้การถ่ายทอดแบบ Active Learning กล่าวคือจะให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง โดยให้ผู้สอน
หรือผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ชี้นำเท่านั้น จากผลการวิจัย การเรียนการสอนในแบบเดิมที่ผู้สอนเป็นผู้นำและผู้เรียนเป็นผู้ตามนั้น ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวความคิดและ
สามารถแก้ปัญหาเองอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือน การดูนักกีฬาที่มีความสามารถมาก เราก็ไม่สามารถที่จะทำตามได้ เช่นเดียวกับการดูผู้สอนแก้ปัญหา เราก็ไม่สามารถ
ที่จะแก้ปัญหาเองได้
 
3. Research & Development
     การศึกษาและการเรียนรู้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอยู่กับที่ได้ สถาบัน IFAST ENGLISH ได้มีการคิดค้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ประสบการณ์การสอนจริงทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรนั้น คณาจารย์ที่พัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยตรง ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 
4. Topic-Based Enrollment
     หลายแห่งมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป การเรียนที่ IFAST ENGLISH จะใช้การลงทะเบียนแบบเลือกหัวข้อ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อ ที่สนใจ
หรือตรงตามความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เลือกเวลา ที่สะดวกได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอชั้นเรียน ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้โดยตรง
 
5. Learning Environment
     สถาบัน IFAST ENGLISH ยึดในหลักการว่าการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรจะอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สถาบันฯจะเปิดให้บริการในกลุ่มที่มีขนาดไม่ใหญ่
ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูง ผู้สอนสามารถเอาใจใส่ผู้เรียนและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศห้องเรียนจะเป็นแบบ modern ที่นั่งสะดวกสบายและไม่แออัด
รวมทั้งมีการยกระดับพื้น ทำให้ผู้เรียนสามารถมองได้อย่างทั่วถึง
 
6. Educate NOT Train
     สถาบัน IFAST ENGLISH ถูกก่อตั้งโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนมานาน ดังนั้น สถาบันฯจึงส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการ Educate มากกว่าลักษณะของการ Train การ Educate นั้นก็คือการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างถ่องแท้และเห็นภาพการนำไปใช้ได้จริง ส่วนการ Train นั้นเป็นเพียงการรู้แบบผิวเผิน สามารถ
นำไปใช้ได้ไม่เต็มที่ เมื่อพบกับปัญหาใหม่ ๆ ก็จะไม่สามารถแก้ได้
 
7. Curriculum-Based Teaching
     เนื้อหาที่ใช้ประกอบการสอนที่สถาบัน IFAST ENGLISH นั้น เป็นเนื้อหาที่อิงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล ที่พัฒนาโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และเนื้อหาจะมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น การเรียนการสอนจะอิงกับหลักสูตรมากกว่าผู้สอน ทำให้คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับผู้สอนน้อยลง อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญ ของผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงทำการคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์การสอนมานานมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยอิงกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างจากสถาบันอื่น ตรงที่สถาบันส่วนใหญ่จะเน้นอิงผู้สอนเป็นหลัก ทำให้มีเวลาในการพัฒนาหลักสูตรที่ค่อนข้างจำกัดและแนวการสอนที่มีความหลากหลายน้อย
 
8. Problem Database
     สถาบันฯได้ทำการรวบรวมข้อสอบเก่าและปัญหาที่น่าสนใจ จากในและต่างประเทศมาทำการรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล โดยที่ปัญหาและข้อสอบต่าง ๆ จะมีการใช้รูปภาพสี
ประกอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น ทำให้ผู้เรียนที่เข้าใจเนื้อหาอยู่แล้วมีปัญหาหรือโจทย์ให้คิดอย่างพอเพียงกับความต้องการ ทั้งมีการฝึกทำแบบทดสอบ
ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง จะช่วยให้ผู้เรียนลดความกดดัน เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์สอบจริง ทั้ง TOEFL,IELTS,TOEIC,SAT ect.
 
9. Help
     
แม้การสอนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม โอกาสที่ผู้เรียนบางคนจะตามเนื้อหาไม่ทันในบางส่วนก็ยังมีอยู่ สถาบันฯจึงจัดให้มีติวเตอร์เพื่อให้บริการทางวิชาการ หรือตอบ
ข้อซักถามของผู้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียนตามปกติ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆประจำอยู่ที่สถาบันฯ ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อช่วยแนะนำการขอทุน ทำงาน ศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ

 

   
       
สถาบันพัฒนาภาษา์ไอฟาส อิงลิช By iSTYLE EDUCATION

ชั้น 4 TESCO LOTUS (ปิ่นเกล้า) Tel. 02 - 8848355 / 083-610-0970

Copyright © 2008  www.ifast.in.th All Rights Reserved 

  Home
l
Course l About Us
l
Strengths
l
Testimonials
l
Webboard
l
Contact Us